Yeni torba yasada yok yok! Borç yapılandırması, vergi artırımı, sicil affı

İçerisinde vergi artırımından yeniden borç yapılandırmasına kadar birçok konuyu barındıran torba yasa Meclis'e sunuldu. Yeni torba yasada neler var? işte merak edilen detaylar.
Takip et
Yeni torba yasada yok yok! Borç yapılandırması, vergi artırımı, sicil affı
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

İş dünyası ve vergi mükelleflerinin beklediği borçların tekrardan yapılandırılması, matrah ve vergi artırımının tekrardan düzenlenmesini kapsayan yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. AK Parti’nin sunduğu 15 maddelik yasa teklifi milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.

Yasa teklifinde borç yapılandırmasının yanı sıra, matrah ve vergi artırımı, kasaortaklar cari hesap düzeltmeleri, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, stok düzeltme beyanı, işletme aktifine kayıtlı taşınmazların kayıtlı değerlerinin yükseltilmesi gibi birçok düzenleme yer alıyor.

Vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırma kapsamına alındı. Müracaatlar 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

Sabah’tan Eda Işık’ın haberine göre alacakların işlenmiş olan gecikme faizleri silinecek onun yerine YI-UFE katsayısıyla faiz hesaplanacak ve borçluya 6, 9, 12 ve 18 taksit biçiminde ve ikişer ayda bir ödemeli seçecek sunulacak. İlk taksit ödemeleri, Eylül 2021 ayı sonuna kadar yapılacak.

İlk 2 taksit ödendikten sonra bir takvim senesinde 2 taksit ödememe yani taksit atlatma hakkı var, bu vaziyette yapılandırma bozulmayacak. Fakat, süresinde ödenmeyen 2 taksitin, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla beraber ödenecek.

Aksi halde yapılandırma ihlal edilmiş sayılacak, ödenen tutarlar yapılandırma öncesi borç tutarına mahsup edilecek. Daha önce yapılandırmadan faydalanan fakat taksitlerini ödemeyenler de yapılandırmadan borçlarının yüzde 10’unu ödemiş olmak koşuluyla yapılandırmadan faydalanabilecek.

Teklifle işletmede mevcut olduğu halde işletmenin muhasebe kayıtlarında yer almayan yani kayıt dışı kalmış emtia, makine ve teçhizat, demirbaşların işletme kayıtlarına alınmasına imkân verilecek.

Yeni torba yasada yok yok! Borç yapılandırması, vergi artırımı, sicil affı

Bunların stok affı kapsamında kayıtlara alınabilmesi için KDV ödenmesi gerekecek. Bu biçimde kayıtlara intikal ettirilecek; makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtia genel orana yani yüzde 18 tabi ise, bunların rayiç bedeli üstünden yüzde 10 oranı; indirimli orana yüzde 1, 8’e tabi ise, bunların rayiç bedeli üstünden tabi oldukları oranın yarısı asıl alınmak suretiyle KDV hesaplanacak.

Peşin ödemeyi tercih eden borçlulara hesaplanan ÜFE tutarından da yüzde 90 indirim yapılacak. İlk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara ÜFE’de yüzde 50 oranında indirim uygulanacak. Teklifte dava açma süresi geçmemiş yahut dava safhasında bulunan kesinleşmemiş amme alacaklar da yapılandırılacak.

Matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak koşuluyla, düzenlemenin yayımı tarihinden önce başlayan fakat tamamlanamamış bulunan vergi araştırmaları, takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecek. Bu işlemler neticesinde gerçekleştirilen ve kanunun yayım tarihinden sonra tebliğ edilen ihbarnameler üstüne mükellefler bu madde hükmünden faydalanmak için 30 gün içinde vergi dairelerine başvurabilecekler.

Bu vaziyette da, tarh edilen verginin yüzde 50’si ile bu tutara hesaplanan gecikme faizi yerine yasanın yayımı tarihine kadar hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarı ve Yasanın yayımı tarihinden sonra ihbarnamenin tebliği üstüne dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizi tutarının öngörülen süre ve biçimde ödenmesi koşuluyla, kalan yüzde 50 vergi aslı ile bu vergilere uygulanan gecikme faizi ve vergi esasına bağlı cezaların hepsinin tahsilinden vazgeçilecek.

Yeni torba yasada yok yok! Borç yapılandırması, vergi artırımı, sicil affı

Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler yahut defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar yahut hiç yaprak koymayanlar yahut belgelerin esas yahut suretlerini tamamen yahut kısmen sahte olarak düzenleyenler yahut bu fiiller sebebiyle araştırması devam edenler ile terör suçundan hüküm giyenler, haklarında terör örgütlerine yahut Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen FETÖ gibi yapılara üyeliği yahut iltisakı bulunanlar matrah ve vergi artırımından faydalanamayacak.

Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve kredilerini zamanında ödemeyenler, yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde geçmiş olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak. Odalara olan aidat borçları da yapılandırma kapsamında alındı.

SGK’nın iş kazası, meslek hastalıkları gibi nedenlerle işverene rücu edilen alacakları ve emekli aylıklarından yersiz ödenenlerden kaynaklı alacakları, Tarım Bağ-Kur’lularının prim borçlarına karşılık sattıkları ürün bedellerinden kesinti yapılmak suretiyle SGK’ya ödenmesi gereken prim alacakları da yapılandırma kapsamında. Belediyelere olan borçlar da yapılandırılacak.

Kanun teklifinde matrah ve vergi artırımı düzenlemeleri de yer alıyor. Matrah artırımı, senelik gelir ve kurumlar vergisi beyanları için; vergi artırımı ise KDV ve stopaj gelir/kurumlar vergisi beyanları için olacak. 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 seneleri için senelik gelir ve kurumlar vergisi ile KDV ve gelir/kurum stopaj beyanları için matrah ve vergi artırımı yapılabilecek.

2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemlerine ilişkin olarak verdikleri kurumlar vergisi beyannamelerinde vergiye tabi kurum kazancı (matrah) beyan eden kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu senelere ilişkin vergi matrahlarını; 2016 senesi için yüzde 30, 2017 senesi için yüzde 30, 2018 senesi için yüzde 25, 2019 senesi için yüzde 20 ve 2020 senesi için yüzde 20 oranlarından az olmamak üzere artırmaları koşulu getirildi.

KDV’de ise, 2016 senesi için yüzde 3, 2017 senesi için yüzde 3, 2018 senesi için yüzde 2,5, 2019 senesi için yüzde 2, 2020 senesi için yüzde 2 vergi artırımı yapılması gerekiyor. Stopaj gelir/ kurumlar vergisi beyanlarında ise, 2016 senesi için yüzde 5, 2017 senesi için yüzde 5, 2018 senesi için yüzde 2, 2019 senesi için yüzde 3, 2020 senesi için yüzde 3 vergi artırımı yapılması gerekiyor.

Matrah ve vergi artırımında bulunmak isteyenler 31 Ağustos 2021 tarihine kadar müracaatta bulunabilecekler, ilk taksiti Eylül 2021 ayı sonuna kadar olmak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödeyebilecekler. Matrah ve vergi artırımında bulunanlar, bu vergileri, öngörülen süre ve biçimde ödememeleri halinde artırım hükümlerinden faydalanma hakkını kaybedecekler. Artırım yapılan senelere ilişkin devreden zararlarının yüzde 50’si silinecek.

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.