adplus-dvertising

E-skuter yönetmeliğine düzenleme geldi, Martı kullananlar dikkat!

Yeni E-skuter düzenlemesi! Türkiye'de son bir kaç yıldır yollarda görmeye alışık olduğumuz elektrikli skuter araçları için düzenleme geldi. Birçok E-skuter firmasının yeni düzenlemeye göre revizyona gitmesi gerekiyor. İlk olarak Martı markası altında piyasaya çıkan bu araçlar artık tüm yollarda gidemeyecek.
Takip et
E-skuter yönetmeliğine düzenleme geldi, Martı kullananlar dikkat!
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Elektrikli skuterlara ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Son günlerde toplu taşıma, taksi ve minibüs esnafı tarafından tepki gören, trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan e-skuter kullanıcılarının önüne geçilecek. Yayımlanan yönetmelikle beraber e-skuter kullananlar birçok kurala uymak mecburiyetinde olacak. Hız sınırı, kullanma yaşı, hangi yollarda kullanılabileceğine ilişkin ayrıntılar belli oldu.

Bundan sonra;

Ayrı bisiklet yolu yahut bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülmesi,

Otoyol, kentler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üstünde olan karayollarında sürülmesi,

İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi,

Yaya yollarında sürülmesi,

Başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürülmesi,

İzin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi,

Manevra için işaret verme halleri dışında tek elle sürülmesi,

Kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler yahut hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini önleyecek biçimde park edilmesi,

Öbür araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması,

Şoför dışında başka kişilerin taşınması,

Sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınması tamamen yasaklandı.

DONANIM DA GEREKİYOR

Kullanılacak e-skuterin; gece öbür araç şoförleri ve yayalar tarafından rahat bir biçimde fark edilmelerini temin etmek üzere; önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek biçimde bir tane far, arkada, kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve kırmızı reflektör ile 30 metreden duyulabilecek ses çıkarabilen zil, korna yahut benzeri ses aleti ile teçhiz edilmiş olması mecburi oldu.

Öte Yandan E-skuter kullananlar 2918 sayılı Yasada ve alakalı öbür mevzuatta söylenen kurallara uymakla yükümlü sayılacaklar.

PAYLAŞIMLI E-SKUTER ŞİRKETLERİNE ÖZEL KOŞULLAR

E-skuterleri paylaşımlı olarak kullanıma sunan firmalar en az 500 bin lira sermayeye yahut işletme sermayesine sahip olacak.

Gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin verilerin tutulacağı veri tabanının saklanacağı sunucuların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde barındırılması ve İdarenin erişimine açık olması,

Seri/plaka/id numaralarını U-Net’e kaydetmek şartı ile kendilerine ait en az 250 tane e-skutere sahip olması,

Güncel hali asıl olmak üzere TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO/IEC 27001, ISO 45001 kalite belgelerine sahip olması koşul koşulacak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile iştiraklerinden bu maddede söylenen sermaye koşulu aranmayacak.

YETKİ BELGESİ ALINACAK YERLER

Paylaşımlı e-skuter firmaları büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerde UKOME’den,

Büyükşehir belediyesi bulunmayan illerde il trafik komisyonundan,

(a) ve (b) bentlerinde söylenen mercilerin görevli ve yetkili olmadığı ve özel yasalar ile tespit edilmiş alanlarda, kendilerine yetki verilmiş alakalı kurum ve işletmelerden izin alacaklar.

KISITLI SAYIDA OLACAK

Paylaşımlı e-skuter izni verilmesinde, özellikle toplu taşıma hatları ile entegrasyon, arz/talep dengesi ve haksız rekabete ya da piyasada tekelleşmeye mahal verilmemesi hususları asıl alınacak.

Büyükşehirlerde izin verilecek her bir ilçedeki nüfusun, büyükşehir olmayan yerlerde belediye nüfusunun en fazla 200’de biri kadar olacak biçimde e-skuter izni verilecek.

Nüfusun mevsimsel yahut dönemsel değişiminin kullanım talebini artırması ile kapasite kullanım vaziyeti ve benzeri gerekçelerle ikinci fıkra ile tespit edilen sayı %50’ye kadar artırılacak.

Nüfusu 20.000’in altında olan belediyelerde ikinci fıkra ile tespit edilen e-skuter izni sayısı 3 katına kadar artırılabilecek.

Her bir yetki belgesi sahibine, ikinci fıkrada tespit edilen e-skuter sayısının beşte birini aşmamak kaydıyla e-skuter izni verilecek.

Özel yasalar ile korunan ve yetkili kurum/işletme uhdesindeki alanlarda (havaalanları, üniversite kampüsleri, hastaneler, milli parklar ve benzeri) verilebilecek e-skuter izin sayısı için bu maddede söylenen sınırlamalar uygulanmayacak.

15 YAŞ SINIRI

Yetki belgesi sahipleri, yalnızca izin aldıkları belediye/bölge sınırları içerisinde faaliyette bulunabilecekler. E-skuterlerin izin alınmayan bir belediye/bölge sınırları içerisinde kullanılması vaziyetinde, söz konusu e-skuterlerin 48 saat içerisinde izin alınan belediye/bölge sınırları içerisine getirilmesi mecburi olacak.

Yetki belgesi sahipleri, yapacakları faaliyetlerle alakalı olarak, e-skuterlerin seri/plaka/id numaraları ve konum bilgileri ile 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında söylenen bilgileri, verilen hizmetin bitişine kadar U-Net’e işlemek/iletmek mecburiyetinde olacaklar.

Yetki belgesi sahipleri, firmalarında yaşanan unvan, adres ve sermaye koşulunu kaybedecek şekildeki sermaye azaltışlarını, değişikliğin yaşandığı tarihten itibaren doksan takvim günü içinde İdareye elektronik olarak bildirmekle yükümlü olacaklar.

Yetki belgesi sahipleri, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda ön görülen önlemler, kaideler ve yasaklamalara uygun olarak faaliyette bulunmaktan sorumlu tutulacaklar. Bu fıkraya aykırılığın tespiti halinde, bu vaziyet alakalı mercilere iletilecek.

Yetki belgesi sahipleri, çevreyi ve insan sağlığını koruma, çevre kirliliğini önleme maksadıyla yürürlüğe konulan mevzuat hükümlerini bilmek ve faaliyetlerini bunlara uygun olarak yürütmekten sorumlu tutulacak.

Yetki belgesi sahiplerinin, hizmet alanlara ait bilgilerin gizliliği ve güvenliğine ilişkin; her türlü bilgiyi açığa vurmaları, üçüncü kişilere bilgi vermeleri yahut herhangi birinin bunları yapmasına neden olmaları yasak olacak. Bu fıkraya aykırılığın tespiti halinde, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası hükümleri çerçevesinde alakalı mercilere bilgilendirme yapılacak.

Yetki belgesi sahipleri, hizmetten yararlananlara hizmetleriyle alakalı çevrimiçi (mobil/internet) eğitim vermek ve bu eğitimin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmekle yükümlü olacaklar.

Yetki belgesi sahipleri, e-skuterin kullanımı esnasında kask, dizlik, reflektörlü ceket gibi koruyucu ve görünürlüğü artırıcı ekipmanların giyilmesi konusunda hizmetten yararlananları bilgilendirmekle yükümlü tutulacaklar.

Yetki belgesi sahipleri, 15 yaşını bitirmemiş olanlara hizmet veremeyecek.

Yetki belgesi sahipleri, UKOME/il yahut ilçe trafik komisyonu tarafından tespit edilen hız sınırları çerçevesinde e-skuterlerini kullandırabilecekler. Girilmesi yasak bölgeler ve hız limitleri için coğrafi çitleme uygulanır ve coğrafi çitleme verileri U-Net üstünden İdare ile paylaşılacak.

Yetki belgesi sahipleri, faaliyet gösterdikleri il için aldıkları toplam e-skuter izin sayısını aşmamak kaydıyla, faaliyet gösterdikleri ilçede/bölgede izni aldıkları toplam e-skuter sayısının %70’inden az (Kasım-Şubat döneminde %40 olarak uygulanır) %130’undan fazla e-skuter bulunduramayacaklar. Bu uygulamada e-skuter sayısı kontrolü için 00:00-23:59 saatleri asıl alınarak bir tam günlük izleme yapılacak.

Yetki belgesi sahipleri, kullanıcılarına 7 gün 24 saat aslına göre hizmet verebilecek kapasitede bir çağrı merkezi yahut aynı maksatla hizmet edecek mobil uygulama bulundurmakla yükümlü olacaklar.

Yetki belgesi sahipleri, kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler ve hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini önleyecek biçimde park edilen e-skuterlerini iki saat içerisinde toplamakla yükümlü tutulacaklar.

Yetki belgesi sahipleri, hizmet verecekleri e-skuterlerin en az % 30’u için, e-skuterlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanacak tebliğ ile tespit edilecek yerlilik esaslarına uygunluğunu gösteren TSE Uygunluk Belgesi almakla yükümlü olacaklar.

Yetki belgesi sahipleri, unvan yahut varsa kısa unvanlarını ve seri, plaka yahut id numaralarından birini izni aldıkları e-skuterlerin en az bir yerine görülebilecek biçimde yazdırmak mecburiyetinde olacaklar.

Yetki belgesi sahipleri, e-skuterlerle alakalı hizmetten faydalananların yapmış oldukları trafik kural ihlallerinin 2918 sayılı Yasa kapsamında işlem yapılacağını kullanıcılara bildirmekle yükümlü tutulacaklar.

Yetki belgesi sahipleri, kullandıracakları e-skuterleri 5’inci maddenin ikinci fıkrasına uygun olarak teçhiz etmek mecburiyetinde olacaklar.

Yetki belgesi sahipleri, faaliyetleriyle alakalı olarak İdarece yayımlanan düzenleyici işlemlere uymakla yükümlü bulunacaklar.

AYKIRI VAZIYETLERDE 50 BİN LİRA CEZA

E-skuter yetki belgesine sahip firmalar kurallara aykırı işlem yapması vaziyetinde 50 bin liraya kadar cezalandırılabilecek. Yetki belgesi için 10 bin lira ödeme yapılacak.

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.