Asgari ücret için gelir ve damga vergisi düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı!

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Yasası ile Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Takip et
Asgari ücret için gelir ve damga vergisi düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı!
  • Yazdir
  • Arttir - Azalt
  • Yorum 0

Yasaya göre, yenilenebilir enerji imalatının teşvik edilmesi için muafiyet sınırı olarak öngörülen, meskenlerin çatı ve cephesine kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 10 kilovat olması koşulu, 25 kilovata kadar çıkarılacak.

Bütün ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kısmından gelir ve damga vergisi alınmayacak. Buna göre, hizmet erbabı, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve işsizlik sigortası primleri düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerin istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarı ve oranları istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak tespit edilecek.

Ödenecek vergi tutarı bu suretle bulunan vergi tutarının içinde, istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacak. İstisna sebebiyle alınmayacak olan vergi, alakalı ayda aylık asgari ücret üstünden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacak. Birden fazla işverenden ücret alanlar için bu istisna yalnızca en yüksek olan ücrete uygulanacak.

Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 85’i gelir vergisinden istisna edildiği için uygulama alanı kalmayan “Asgari Geçim İndirimi” düzenlemesi yürürlükten kalkacak.

Hizmet erbabına ödenen ücretlerin aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısmı üstünden damga vergisi alınmayacak.

Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayisi projelerine ilişkin bu kuruma alakalı projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler, katma değer vergisi istisnası kapsamına alınacak.

BOTAŞ’ın nakit yönetiminin sağlıklı biçimde yürütülebilmesi için firmanın Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine, yapılandırılmış borçları dahil ödenmeyen her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek terkin edilecek.

2021 Senesi Merkezi Yönetim Bütçe Yasası’nda yer verilen genel bütçe gelir tahmini üstünde gerçekleşen gelir kadar, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. İlgili yasaları gereğince genel bütçe gelirleri karşılığı yapılan ödenek eklemeleri bu tutardan düşülecek.

Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerince gerçekleştirilen kefalet senetleri de güvenli elektronik imza ile düzenlenebilecek.

Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, kendisinden izin yahut ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere, nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini asıl alarak belirleyeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yahut indirimli yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilecek.

Kamu üniversite hastanelerinin finansal sürdürülebilirliğinin desteklenmesi için kamu üniversite sağlık hizmeti sunucularının, 2021’de verdikleri sağlık hizmet bedelinin, götürü bedel sözleşme tutarından düşük olması vaziyetinde aradaki fark terkin edilecek. Terkin edilen bu tutar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesine bu maksatla tahsis edilecek ödenekten karşılanacak.

Benzer Haberler
Yorum Yap
Yorumlar (0)
Henuz hic yorum yapilmamis, ilk siz yapin.